حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تقويم آموزشي

 

تقویم آموزشی مرکز علمی کاربردی امام خمینی (ره)

 

تا

از

عنوان

1393-07-03

1393-07-01

ثبت نام

1393-07-07

1393-06-24

ثبت نام با تاخیر

1393-06-06

1393-05-25

درخواست انتقال

1393-06-20

1393-05-25

بررسی درخواست انتقال

1393-06-17

1393-05-25

درخواست مهمان

1393-06-06

1393-05-25

درخواست تغییر رشته

1393-07-06

1393-06-27

انتخاب واحد

1393-07-19

1393-07-17

حذف و اضافه

1393-07-30

1393-06-19

ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز

1393-11-12

1393-10-28

امتحانات

1393-07-20

1393-06-27

پرداخت شهریه

1393-11-20

1393-09-15

حذف اضطراری / غیبت 3/16

1393-11-20

1393-10-25

حذف پزشکی / حذف شورایی

1393-11-20

1393-10-28

ثبت نمره تقلب

1393-11-20

1393-10-28

ثبت نمرات

1393-11-21

1393-10-28

درخواست تجدید نظر

1393-11-23

1393-10-28

رسیدگی به تجدید نظر