حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
رياست - مسئول دفتر رياست دانشگاه

 - مسئول دفتر ریاست دانشگاه

     - علیرضا عاشوری دیلمانی

         - داخلی 103 - 104

         - پست الکترونیک: