حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
همكاران امور اداری و مالي دانشگاه

 - کارشناس مسئول امور مالی:

- خانم گلستانی

- داخلی: 303 - 304

- پست الکترونیک:

-----------------------

-----------------------

- کارشناس امور مالی:

- مهران خدابنده لو

داخلی 301 - 302

- پست الکترونیک: