حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تخفيف بنياد شهيد و امور ايثارگزان

تخفیف بنیاد شهید و امور ایثارگران

دانشجویانی که می خواهند از تخفیف بنیاد شهید استفاده نمایند می توانند با مراجعه به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود نامه اعلام هویت فرد ایثارگر یا نسبت با شهید را با تعیین درصد تخفیف اخذ و تحویل امور مالی این مرکز نمایند.

 

طبق بخشنامه شماره 85328/90/م به تاریخ 20/10/1390 کلیه هزینه تحصیلی دانشجویانی که از امتیاز تخفیفات بنیاد شهید برخوردار هستند رایگان می باشد.