حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
مديران گروه

      ساعت حضور مدیران گروه در دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی(ره)


ساعت

روز

گروه

مدیر گروه

ردیف

17-15:30

16-14

16-14

دوشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

امور فرهنگی

آقای بهمنی

1

16-14

9:30-8 و 13-11:30

شنبه

پنجشنبه

حسابداری مالی

خانم تاوشی

2

17-13

15-9

15:30-8

شنبه

یکشنبه

چهارشنبه

تکنولوژی آموزشی

خانم نجاتی پور

3

20-14

20-14

20-14

شنبه

یکشنبه

چهارشنبه

روابط عمومی

آقای رضائیان

4

17-15

17-15

یکشنبه

چهارشنبه

مددکاری اجتماعی

آقای چشم آذر

5