حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
رياست - كتاب هاي تاليف شده و مقالات ارائه شده توسط دكتر محمدرضا گروسي رييس دانشگاه

(((كتاب هاي تاليف شده و مقالات ارائه شده توسط دكتر محمدرضا گروسي رييس دانشگاه)))

Books and articles written by Dr. Mohammad Reza  Garossi , President of the University

- کتاب های تالیف شده

   o     اقتصاد کسب و کار          (Business Economics)

          اقتصاد کلان          (Macroeconomics)

   o       اقتصاد خرد          (Microeconomics)

   o      مبانی مدیریت در سازمان          (Foundations of Management in the  organization)

        رفتار سازمانی          (Organizational Behavior)

   o        روش تحقیق در مدیریت          (Research Methods in Management)

 

-  مقالات به زبانهای انگلیسی و فارسی

مقاله1:

  The Effectiveness of Logo Therapy on Rise of Hopefulness in Empty-Nest Syndrome

                                       لینک دانلود 

مقاله2:

  The Relationship between Attachment Lifestyle with Depression, Hoperfulness and Emotional Intelligence

لینک دانلود 

مقاله3:

  اثـر بخـشی معنا درمانی بـر افزایش امیدواری سندرم آشیانه خالی

لینک دانلود 

مقاله4:

  رابطه سبک های دلبستگی با افسردگی وامید به زندگی

لینک دانلود 

مقاله5:

  مقایسه وضعیت سلامت روانی جانبازان و افراد عادی و بررسی شیوع اختلال استرس پس از ضربه در جانبازان

لینک دانلود