حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
معاون اداری و مالی دانشگاه

- معاون اداری و مالی:

  

  

  

  

   

      

- داخلی:  201 - 202

- پست الکترونیک: