حجت الاسلام و المسلمين شهيدي: دانشگاه جامع علمی كاربردی امام خمينی (ره) بايد الگوی ساير دانشگاهها باشد ورود
تصاور واحد خدمات و بوفه دانشگاه جامع علمي كاربردي امام خميني